Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości

       Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie w roku szkolnym 2006/2007 przystąpiła do programu Śląska Szkoła Jakości. Program realizowano od stycznia do czerwca 2007r , efektem końcowym była Szkolna Księga Jakości.
Obszary pracy szkoły, które szczegółowo zanalizowano i w których wprowadzono plan w zakresie działań jakościowych to:

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Obszar: I.1. Zarządzanie strategiczne.
Obszar: I.2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.
Obszar: I.3. Promocja.

III. KSZTAŁCENIE
Obszar: III. 1. Program nauczania.
Obszar: III. 2. Organizacja procesu kształcenia.
Obszar: III. 3. Przebieg procesu kształcenia.
Obszar: III. 4. Efekty kształcenia.

       Wprowadzenie omawianego programu miało na względzie systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, w oparciu o sprawne zarządzanie szkołą, zgodnie z potrzebami uczniów oraz stworzenie im warunków do twórczego rozwoju poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie. Dostosowanie tematyki szkoleń organizowanych dla nauczycieli potrzeb systemu zarządzania jakością oraz przepisów prawa dotyczących wyznaczonych obszarów funkcjonowania szkoły.

       Szkolna Księga Jakości zwierała m.in. : informacje o szkole, osiągnięcia uczniów, Politykę Jakości Szkoły, plan w zakresie działań jakościowych, opis działań w wymienionych obszarach, wykaz obowiązujących procedur, ewaluacja systemu zarządzania jakością i zapewniania jakości.

       Certyfikat został szkole uroczyście wręczony 12 października 2007 roku na uroczystości obchodów Dnia Nauczyciela w Teatrze Dzieci Zagłębia.