Informacje o szkole

Czym dysponujemy:
- Liczba sal lekcyjnych: 20
- Sala gimnastyczna
- Boisko
- Biblioteka
- Pracownia komputerowa

Szkoła ukierunkowana jest na problematykę europejską i informatyczną:
- Dysponujemy dwoma pracowniami komputerowymi (20 stanowisk); edukacją informatyczną objęliśmy już uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich
- Szkoła dysponuje czterema stanowiskami komputerowymi ( z dostępem do interneru), otrzymanymi w ramach programu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych"
- Od jedenastu lat organizujemy Konkurs Grafiki Komputerowej: "Malowanie na ekranie" o zasięgu ogólnokrajowym
- Jesteśmy organizatorami konkursu o zasięgu ponaddiecezjalnym "Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej"

Na co kładziemy nacisk:
- Edukacja europejska; szkoła uczestniczyła w programie Socrates-Comenius realizując projekt edukacyjny "Myślące dzieci"; we współpracy ze szkołami w Anglii i Hiszpanii, obecnie czekamy na zatwierdzenie nowego projektu edukacyjnego w ramach programu Socrates Comenius
- Edukacja informatyczna; zajęcia z informatyki już od klasy pierwszej.
- Nauka języka niemieckiego od klasy drugiej; język angielski od klasy I, dodatkowo jako koło językowe w klasach V i VI.
- Stały kontakt z ośrodkami kultury w mieście (Teatr Dzieci Zagłębia, Dom Kultury, Biblioteka Miejska, Szkoła Muzyczna)
- Dbanie o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój dzieci; nauka pływania od klasy pierwszej; wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach w sali gimnastycznej, dzieci z wadami postawy korzystają z zajęć korekcyjnych. Działa prężnie SKS. Uczniowie zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach sportowych na różnych szczeblach.

Co nas wyróżnia:
Wiele naszych działań ma szeroki wydżwięk nie tylko w środowisku lokalnym. Dzięki współpracy z władzami miasta i mediami o wielu naszych poczynaniach można dowiedzieć się w środkach masowego przekazu. Taki wydżwięk mają organizowane od kilku lat Dni Europy; Dni Socratesa Comeniusa powiązane często z wizytami gości ze szkół z zaprzyjażnionych państw; Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej, czy Konkurs "Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej", których jesteśmy organizatorem. Szkoła współpracuje z organizatorami Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Znane w mieście stały się warsztaty teatralno - muzyczne dla przedszkoli i szkół będzińskich przeprowadzane w sali koncertowej zaprzyjażnionej Szkoły Muzycznej.

Dla szczególnie zdolnych:
Uczniowie zdolni wykonują często dodatkowe zadania podczas lekcji, a także poza nimi. Zachęca ich się do rozwijania swoich zainteresowań odsyłając do różnych żródeł wiedzy, proponując udział w zajęciach pozalekcyjnych. świetlica szkolna organizuje warsztaty teatralne i plastyczne.

Oferta dla ucznów z trudnościami:
W klasach I - III podczas godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wychowawcy klas starają się wyrównać start wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w naszej szkole. Zwiększona liczba godzin kształcenia zintegrowanego umożliwia indywidualizację w procesie nauczania. W klasach starszych IV - VI uczniowie korzystają z dodatkowej godziny języka polskiego, w klasach V z matematyki. Działa pomoc koleżeńska w niektórych zespołach klasowych.

Jak uczymy języków:
Zajęcia z języka angielskiego po dwie godzinie w tygodniu w kalsach I - III. W klasach młodszych nauka języka odbywa się w formie zabawowej i uczestniczą w nich całe klasy. Dla uczniów starszych lekcje języka odbywają się po 3 godziny zajęć w tygodniu. Nauczyciele pracują metodami aktywnymi.

Zajęcia profilaktyczne:
W szkole realizowany jest przez wszystkich nauczycieli program "Przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród uczniów". Prowadzona jest grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Uczniowie klas I - VI objęci są zajęciami z profilaktyki uzależnień. Zajęcia te prowadzone są przez pedagoga szkolnego wg programów "Zanim spróbujesz", "Spójrz inaczej", "Jak żyć z ludżmi", "Cukierki" oraz elementy z programu "Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków". Wychowawcy klas w ramach godzin wychowawczych również prowadzą zajęcia profilaktyczne.

Imprezy, wydarzenia:
Od lat organizowane są festyny szkolne "Babie lato" i wiosną "Mama, tata i ja". Warsztaty teatralno-muzyczne dla uczniów przedszkoli i szkół będzińskich. Wielkim wydarzeniem, w którym uczestniczą przedstawiciele władz miasta, jest pasowanie pierwszoklasistów. Tradycją stało się organizowanie Dnia otwartego dla przedszkolaków. Na wiosnę obchodzimy dzień języków obcych.

Zawody sportowe:
Szkoła organizuje zawody sportowe (rekreacyjne) gry i zabawy, turnieje ringo i mini siatkówki oraz turniej dwóch ogni. Biorą w nich udział wszyscy uczniowie na festynach szkolnych. W turniejach uczestniczą także rodzice.
W szkole organizowane są także zawody międzyszkolne mini koszykówki i siatkówki na szczeblu miejskim, powiatowym i rejonowym.

Organizacje w szkole:
W szkole działa Samorząd Uczniowski wybierany z uczniów klas IV - VI oraz Rada Młodszych zajmująca się sprawami klas I - III. Obie te organizacje współpracują ze sobą.

Wycieczki:
Oprócz wyjść do kina, teatru, muzeum i na koncerty, wycieczek przedmiotowych po najbliższej okolicy, uczniowie niemal wszystkich klas dwa razy w roku wyjeżdżają na dłuższe wycieczki rekreacyjne. Trasa oraz program wycieczek jest przemyślany przez wychowawcę, dostosowany do wieku i oczekiwań uczestników. Dzięki nim uczniowie poznają piękne zakątki Polski. Urząd Miejski finansuje wyjazdy dzieci z grupy socjoterapeutycznej.

Obozy wakacyjne:
Szkoła każdego roku organizuje dla uczniów klas III dwutygodniowy wyjazd na Zieloną Szkołę nad morze w miesącu maju. Zapewniamy wyjazdy na obozy dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, które są finansowane przez Urząd Miejski.

Współpraca z innymi szkołami:
Sąsiedztwo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia procentuje wspólnymi przedsięwzięciami, jak organizowane w sali koncertowej warsztaty muzyczno-teatralne, czy koncerty muzyczne.

Współpraca z innymi instytucjami:
Szkoła bardzo ceni sobie współpracę z instytucjami kulturalnymi w mieście. Należą do nich Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Teatr Dzieci Zagłębia, Muzeum Zagłębia, Domy Kultury. Przedstawiciele policji, straży miejskiej przeprowadzają pogadanki dla uczniów, a strażacy organizują pokazy sprzętu gaśniczego. Wiele problemów wychowawczych rozwiązywanych jest we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Sądem.

Stołówka:
W szkole jest stołówka. Do tego celu wydzielona jest część szkolnej świetlicy. Od godz. 10.30 podczas przerw wydawane są obiady, które są gotowane w szkole (dwa dania). Zwykle około 160 uczniów je szkolne obiady.

świetlica:
świetlica jest czynna od 7.00 do 16.00. Mogą z niej bezpłatnie korzystać wszyscy potrzebujący uczniowie. Mają oni zapewnioną fachową opiekę. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia plastyczne, umuzykalniające, teatralne. Działa teatrzyk "Tabaluga" i Klub "Juniora - Seniora". Uczniowie przygotowywani są do pełnienia różnych ról społecznych, wdrażani do samorządności. Prowadzona jest praca z dziećmi mającymi problemy w nauce. Działania wychowawcze skierowane są na minimalizowanie agresywnych zachowań.

Biblioteka szkolna:
Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od 8.00 do 15.00. Mogą z niej korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Wyposażona jest w cztery komputery z dostępem do internetu i urządzenie wielofunkcyjne, otrzymane w ramach programu "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach szkolnych".

Szkoła zapewnia opiekę pedagoga.