OGŁOSZENIA

Opłata za obiady w miesiącu marcu dla uczniów klas 0-6 wynosi 72,60 zł.

Wpłatę należy dokonać do 10 każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.

Za niezgłoszoną przez rodzica/opiekuna nieobecność dziecka w sekretariacie szkoły, u wychowawcy klasy, bądź telefonicznie: 032 267 45 82, rodzic/opiekun ponosi całkowity koszt obiadów w danym miesiącu. Od momentu zgłoszenia absencji dziecka koszt obiadów w czasie dni nieobecności w szkole zostaje odliczony od całkowitej kwoty za dany miesiąc.

Opłaty za obiady można dokonywać na konto:
ING Bank Śląski oddział Będzin
Nr rachunku: 28 1050 1227 1000 0023 0093 3179
z dopiskiem opłata za miesiąc ....., proszę również podać imię i nazwisko dziecka.

UWAGA Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego:
Opłatę za godziny dodatkowe w oddziale przedszkolnym należy dokonywać na konto:
65 1050 1227 1000 0023 0114 9890
w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka