OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W SP 10

             W roku szkolnym 2007/2008 przystąpiliśmy do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej ( "Dobrze uczyć i oceniać w szkole szmorządowej" ) i w klasie IV c wprowadziliśmy ocenianie kształtujące. Do najważniejszych elementów tej nowej metody nauczania należą: cele lekcji, te same cele przedstawione w języku zrozumiałym dla ucznia, nacobezu, zdania podsumowujące lekcje, informacja zwrotna, pytania kluczowe, samoocena, ocena koleżeńska. Część wymienionych wyżej pojęć nauczyciele systematycznie stosują na zajęciach prowadzonych metodą tradycyjną. Nowością jest zapisywanie pod tematami przez uczniów celów lekcji i nacobezu.
             Przed przystąpieniem do programu wyjaśnialiśmy tak uczniom jak ich rodzicom, na czym polegają stosowane elementy OK. I tak:
1. Cel, który przyświeca każdej lekcji jest odzwierciedleniem najważniejszych wiadomości przez ucznia zdobytych.
2. Aby jednak uczeń wiedział, co powinien po zajęciach umieć, cel nauczyciela należy podać w języku zrozumiałym dla ucznia.
3. Nacobezu jest skrótem zaproponowanym od informacji nauczyciela do ucznia: "na co będę zwracał uwagę", to tzw. kryterium sukcesu, które wskazuje najistotniejsze zagadnienia potrzebne uczniowi do usystematyzowania wiedzy. Ułatwia ono przygotowanie do sprawdzianów, prac klasowych itp.
4. Nierozerwalnie z "nacobezu" związana jest informacja zwrotna, czyli dialog między nauczycielem, a uczniem. Zawiera ona podkreślone w pierwszej kolejności mocne strony ucznia (++); następnie słabe strony, czyli kwestie wymagające poprawy i dodatkowej pracy (- -); wskazówki, w jaki sposób uczeń ma poprawić błędy i w jakim kierunku powinien pracować dalej. IZ (informacja zwrotna) nie jest oceną sumującą (konkretnym stopniem), tylko oceną kolejnych efektów. Stąd różnica między oceną ksztrałtującą a sumującą. Warto jednak dodać, że OK nie jest rezygnacją ze stopni.
5. Metoda zdań podsumowujących stosowana na końcu zajęć polega na poleceniu uczniom dokończenia zdań np.: Dziś nauczyłem się..........; Dziś zrozumiałem............
6. Na początku lub w połowie zajęć zadaje się uczniom otwarte pytanie kluczowe, które pobudza do myślenia, pokazuje szerszą perspektywę zagadnienia i ma spowodować zainteresowanie ucznia tematem.
7. Ocena koleżeńska i samoocena są nierozerwalnie związane z OK. Te elementy zachęcają ucznia do wzięcia odpowiedzialności za swoją naukę. Uczeń powinien umieć obiektywnie ocenić siebie i kolegów.


             W naszej szkole liderkami zaprezentowanego w skrócie programu są : Małgorzata Będkowska, Małgorzata Malara, Ewa Nowicka. Pracę nową metodą ułatwiają nauczycielom: systematyczne uczestnictwo w radach szkoleniowych, kilkudniowych szkoleniach, comiesięczne spotkania z nauczycielami uczącymi w klasie IV c oraz cykliczne sprawozdania przesyłane pzez liderki drogą internetową z poszczególnych modułów kursu.

             Korzyścią wprowadzenia OK w naszej szkole powinno być:
* podniesienie odpowiedzialności ucznia za naukę
* świadomość nauki nie dla stopni, lecz dla wiedzy
* życzliwa przyjazna relacja między nauczycielem a uczniem
* czynny udział rodziców w edukacji dzieci
* rozbudzanie chęci do nauki
             Jednak na efekty tej metody będziemy musieli poczekać.