SUS

               Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest pozarządową instytucją oświatową działającą od 1994 roku. Upowszechnia wiedzę obywatelską, praktyczne umiejętności oraz postawy niezbędne do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi też niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli, zarejestrowaną przez MEN, bowiem nie można stworzyć dobrej szkoły bez dobrych nauczycieli, potrafiących ze sobš współpracować. Wspólne budowanie szkoły przynosi znacznie lepsze efekty niż oczekiwanie, że z wielu nawet największych indywidualnych sukcesów uda się stworzyć wysoką jakość szkoły jako instytucji. Trzeba wzajemnie uczyć się od siebie, inspirować, zarażać entuzjazmem, razem rozwiązywać wspólne problemy, dzielić radość z sukcesów szkoły, a czasem gorycz porażki.
       Aby pomóc nauczycielom podołać tym wszystkim zadaniom CEO we współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności opracowało program SUS, czyli "Szkół uczących się". Wymaga on otwartego mówienia o słabych stronach szkoły czy własnej pracy oraz poszukiwania mocnych stron, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych sukcesów. W ten sposób powstał klub "Szkół uczących się" - ogólnopolska sieć placówek, które chcą wspólnie określić, czym jest dobra szkoła i wspierać się wzajemnie w podnoszeniu jakości swojej pracy. Jego celem jest:
- Stworzenie narzędzi wewnętrznej oceny jakości pracy szkoły i możliwość udostępnienia ich wszystkim zainteresowanym
- Zorganizowanie forum wymiany doświadczeń między szkołami należącymi do Klubu SUS
- Organizowanie szkoleń wspomagających pracę zespołów nauczycielskich i integrację społeczności szkolnych.

       SP nr 10 już od 1999 roku uczestniczy w programie SUS. Zgodnie z procedurami programu rozpoznaliśmy mocne i słabe strony swojej szkoły oraz ustaliliśmy działania, jakie należy podjąć, aby nasza praca była efektywniejsza. Skorzystaliśmy z "Mapy jakości pracy szkoły":
       Na podstawie poniższej mapy opracowaliśmy standardy, określiliśmy główne cele swojej działalności i wskazaliśmy sposoby jej monitorowania.
       W listopadzie 1999 roku "Standardy pracy szkoły" zostały włączone do planu pracy szkoły, jako cel strategiczny. W ramach Klubu nauczyciele stale uczestniczą w warsztatach szkoleniowych i podejmują działania na rzecz poprawy jakości pracy placówki.
       W 2001 roku na radzie pedagogicznej został przedstawiony "Raport zewnętrznego pomiaru jakości pracy szkoły". Według niego placówkę cechuje atmosfera życzliwości i zaufania. W opinii uczniów szkoła jest miejscem, do którego chętnie przychodzą, aby rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się oraz przygotowywać do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu. Taką opinię o placówce wyraziło 79% ankietowanych. Równie pozytywnie o szkole wyrażali się rodzice uczniów - 82% spośród nich uznało, iż otrzymuje wystarczające informacje dotyczące swoich dzieci, w sytuacjach wymagających pomocy mogą liczyć na nauczycieli; w placówce panuje demokracja i praworządność. Do słabych stron szkoły zaliczono zbyt rzadkie wykorzystywanie formy pracy grupowej podczas lekcji (opinia uczniów i zbyt mały wpływ rodziców na życie szkoły) opinia rodziców. W związku z powyższym za właściwe uznaliśmy opracowanie następujących standardów:

1. Uczniowie na lekcjach i podczas odrabiania prac domowych często pracują w grupie.
2. Rodzice aktywnie uczestniczą w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych i w procesie wychowawczym.
3. Szkoła zapewnia atrakcyjne imprezy.
4. Eliminujemy przemoc w szkole dzięki znajomości i konsekwentnemu przestrzeganiu norm.


       W zespołach zadaniowych określiliśmy wskażniki sukcesu, ustaliliśmy plan działań szczegółowych oraz sposoby monitorowania naszych poczynań. Umożliwiło to włączenie do pracy wszystkie osoby zatrudnione w placówce, a także na bieżąco korygowanie ewentualnych błędów.